Gaisrinė sauga tampa svarbia pastatų energinio naudingumo direktyvos dalimi

2019 m. gegužės 16 d. Europos Komisija (EK) paskelbė savo rekomendacijas, kaip ES šalys turėtų įgyvendinti pastatų atnaujinimo aspektus vadovaujantis atnaujinta Pastatų energinio naudingumo direktyva (angl. EPBD).

Gaisrinė sauga tampa svarbia sritimi vertinant valstybių narių ilgalaikes renovacijos strategijas bei keičiantis duomenimis apie gaisrus informacijos mainų platformose.

Valstybių narių ilgalaikės renovacijos strategijos: galimybė užtikrinti gaisrinę saugą

Pagal EPBD, ES valstybės narės turi patvirtinti ilgalaikę pastatų atnaujinimo strategiją (angl. LTRS) „remti nacionalinių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, tiek valstybinių, tiek privačių atnaujinimą siekiant iki 2050 m labai efektyvaus pastatų energijos vartojimo ir dekarbonizacijos. Siekiama palengvinti rentabilų esamų pastatų virsmą beveik nulinės energijos pastatais.

EPBD teigiama, kad valstybės narės gali naudoti ilgalaikes renovacijos strategijas siekdamos gerinti pastatų gaisrinę saugą, nes tai gali turėti įtakos energijos vartojimo efektyvumui atnaujinant pastatus ir gerinant jų eksploatavimo laiką:
• savo ilgalaikės renovacijos strategijose valstybės narės gali įvardyti gaisrus kaip vieną svarbiausių priežasčių energijos vartojimo efektyvumo atnaujinimui atlikti. Rekomendacijose pabrėžiama, kad pastatų energinio efektyvumo gerinimas – gali tapti puikia galimybe įsivertinti pastato saugumo aspektus ir, lygiai taip pat, itin svarbi priežastis – gaisrinės saugos atnaujinimas gali būti puikia priežastimi efektyviau vartoti energiją. Kitaip tariant, energinis naudingumas ir priešgaisrinė sauga gali vykti kartu ir stiprinti vienas kitą;
• į ilgalaikę pastatų atnaujinimo strategiją turi būti įtrauktas, įrodymais pagrįstas, numatomo energijos sutaupymo ir platesnės naudos įvertinimas, o valstybės narės į šią sąmatą gali įtraukti priemones gaisrinei saugai didinti.

Informacijos mainų platformos apie gaisrus nauda valstybėms narėms

PBD rekomendacijose pabrėžiama, kad Informacijos apie gaisrus mainų platformos (angl. FIEP) veikla paremta valstybių narių darbu. Europos Komisija sukūrė FIEP, kad palengvintų keitimąsi informacija tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir kitų suinteresuotų šalių, kad jie galėtų pasinaudoti įgyta patirtimi ir geriausia gaisrinės saugos praktika. FIEP suteikia valstybėms narėms galimybę mokytis iš kitose šalyse priimtų taisyklių, saugos kampanijų ir strategijų, žymėti naują riziką, keistis naujomis technologijomis ir gaminiais ir dar daugiau.

Remiantis FIEP susitikimuose aptartomis temomis, rekomendacijose teigiama:
• „Valstybės narės gali skatinti įrengti tinkamas vėdinimo ir purkštuvų sistemas. Taip pat, saugiai ir teisingai įrengti sistemas, kurios galėtų turėti įtakos gaisrinei saugai, pavyzdžiui, saulės modulių ir elektrinių transporto priemonių įkrovimo vietas.“

• „svarbus vaidmuo tenka priešgaisrinėms priemonėms ar gaisrinės saugos patikrinimų politikai, žmonių informavimui atliekant vizitus jų namuose, pasiteisina net ir švelnesnės priemonės, tokios kaip detektorių įrengimas.“

Šios EPBD rekomendacijos yra reikšmingas žingsnis siekiant užtikrinti, kad reguliavimo institucijos tinkamai įvertintų pastatų gaisrinę saugą, kai atnaujinant pastatus siekia didinti jų energinį naudingumą.

Skaityti daugiau:
FSEU pozicijos dokumentas dėl pastatų energinio naudingumo direktyvos peržiūros.

Iliustracija pixabay.com